Monday, 31 August 2015

मुलांच्या लेखणीतून

“आम्ही हे ना.असं हे ना. घरी चाललेलो ना. तर तिकडेना. बांधकाम चाललेलं ना. त्या आजींचा असा पाय घसरून पडलेला ना. तर तिथं लई लोकं होती. तरी ते हसत बसले. उचललं पण कोणी न्हाय. मग आम्ही गेलो. त्यांना हेना वट्यावर बसवलेलं. मग आम्ही हेना इथं डोर स्टेप स्कूलला आलो आणि औषधाचा बॉक्स घेतला. परत तिथं गेलो. त्यांना डेटोल आणि कापूस लावलं. मग त्यांच्या घरात गेलो आणि त्या काकूंना म्हटलो ‘यांना नीट घेवून जावा.’
त्या आम्हाला म्हणल्या की ‘खूप शिका आणि मोठे व्हा.’
मग आम्ही त्या काकूंना म्हणलो की ‘यांची निट काळजी घ्या.’ आणि मग आम्ही तेथून घरी गेलो.”

-    साक्षी बेनके, डोर स्टेप स्कूल, दत्तवाडी, पुणे

No comments:

Post a Comment