Monday, 31 August 2015

चित्र चर्चा

चित्र चर्चा
खालील चित्रे पाहून काय वाटते? चर्चा करा. यावर एखादी गोष्ट रचता येईल का?

(१)

(२)

No comments:

Post a Comment