Monday, 26 February 2018

कुमार गीत

कुमार गीत


प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा
असेच का अन तसेच का?
शिकणे कधी संपत नाही
होऊ द्या लाख चुका
प्रश्न विचारा... II धृ II
कुत्र्याची शेपूट वाकडी का?
पेंग्विनची मान तोकडी का?
क्रिकेटची बॅट लाकडी का?
सापाची चाल वेडीवाकडी का?
प्रश्न विचारा... II १ II
वटवाघूळ रात्री फिरतात का?
मासे पाण्यात तरतात का?
पतंग दिव्यावर मरतात का?
काजवे चमचम करतात का?
प्रश्न विचारा... II २ II
खोकल्याची उबळ येते का?
सर्दीत नाक गळते का?
मेंदूला वास कळतो का?
आठवणीने उचकी लागते का?
प्रश्न विचारा... II ३ II
रंगीत तारे असतात का?
दिवसा तारे दिसतात का?
जीवसृष्टी कुठे असेल का?
माणसासारखा माणूस दिसेल का?
प्रश्न विचारा... II ४ II
प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा
असेच का अन तसेच का?
शिकणे कधी संपत नाही
होऊ द्या लाख चुका
प्रश्न विचारा... II धृ II

No comments:

Post a Comment