Thursday, 31 August 2017

खेळ

तुझी कृती माझी कृती 
सर्वांनी वर्तुळात बसायचे. एका सदस्याने कोणतीही कृती करायची (उदा. हात वर करणे, डोके खाजवणे, खोकणे, शिंकणे, उडी मारणे इ.) आपली कृती करून झाल्यावर टाळी वाजवायची आणि गटातील कोणत्यातरी दुसऱ्या व्यक्तीकडे बोट दाखवायचे. ज्याच्याकडे बोट दाखवले जाईल त्या व्यक्तीने पहिल्या व्यक्तीची कृती करायची टाळी वाजवायची आणि स्वतःची दुसरी कृती कराची. इथेही पुन्हा टाळी वाजवून तिसऱ्या व्यक्तीकडे बोट दाखवायचे. तिसऱ्या व्यक्तीने पहिल्याची कृती ...टाळी ...दुसऱ्याची कृती ...टाळी ...स्वतःची कृती ...टाळी ...आणि चौथ्याकडे बोट दाखवायचे असे कृती ...टाळी जोडत पुढे जायचे. अधिक अधिक क्रमांक वाढत गेल्यास सर्वांच्या कृती लक्षात ठेवणे, त्या करणे, स्वतःची जोड देणे ...यातून धमाल निर्माण होते!


No comments:

Post a Comment