Saturday, 31 October 2015

चित्र चर्चा

खालील चित्र पाहून काय वाटते? चर्चा करा. यावर एखादी गोष्ट रचता येईल का? 

(१)

(२)

No comments:

Post a Comment